Škola a jej rola

V procese začleňovania detí so znevýhodnením, zohráva škola kľúčovú úlohu.

Je jedno, či hovoríme o škole materskej alebo základnej. Obe totiž predstavujú prvé inštitúcie, s ktorými prichádza rodina do kontaktu, keď dieťa “opúšťa” rodinné prostredie.

Školy, zvlášť základné, sú vnímané ako vzdelávacie inštitúcie, od ktorých spoločnosť akosi prirodzene očakáva, že zabezpečia deťom potrebné vedomosti. Čítanie, písanie, počítanie, všeobecný prehľad z rôznych predmetov. Predstavy sú rôzne, niektorí rodičia uprednostňujú tradičný spôsob učenia, iní hľadajú viac uvoľnený prístup ku vzdelávaniu.

Vo väčšine prípadov však platí, že škola vzdeláva a poskytuje vedomosti, resp. zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na získanie ďalšieho vzdelania, uplatnenia na trhu práce, finančného zabezpečenia, či samostatného fungovania. Mnohí si popri tom neuvedomujeme, že …

… ŠKOLA ZOHRÁVA EŠTE DÔLEŽITEJŠIU ÚLOHU.

Modeluje reálny život dospelého človeka. Nadväzovanie vzťahov, ich udržiavanie, riešenie konfliktov a rôznych úloh, práca s egom, rešpektovanie autorít či skupinového záujmu versus vlastných záujmov a potrieb, hierarchia vo vzťahoch, a mnoho iného. Škola je mikrosvetom, ktorý rodina ani pri najlepšej vôli nedokáže vytvoriť.

Deti so zdravotným znevýhodnením, bez ohľadu na ich limity, POTREBUJÚ SOCIALIZÁCIU a mnohokrát po nej aj oni sami túžia. Samozrejme, vždy s rešpektom na typ znevýhodnenia a ich možnosti. Stále sa však dá čerpať zo silných stránok.

Väčšinový model fungovania rodiny, v ktorej vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením je taký, že starostlivosť o dieťa ostáva prevažne na pleciach mamy. Kým otec sa stará o finančné zabezpečenie, mama prechádza do role šoféra, asistenta, terapeuta, dietológa, zdravotnej sestry, advokáta. Mama je prítomná vo väčšine aktivít. Ak je to aj trochu inak, dieťa drvivú väčšinu času trávi s dospelými ženami. Bývajú to lekárky, špeciálne pedagogičky, asistentky, terapeutky, úradníčky, neskôr učiteľky v škôlke či škole.

Popri starostlivosti o deti, v najlepšej snahe podporiť ich fyzický a mentálny rozvoj (aby sa čo najviac priblížili norme, aby dosiahli maximum, ktorého sú v danom období schopné), častokrát zabúdame, že sú to prvom rade deti.

AJ ZDRAVOTNE ČI INAK ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA JE DIEŤA. Chce sa hrať s rovesníkmi a nie neustále plniť požiadavky dospelých. Na to, aby boli naše deti pripravené pre veľký svet, potrebujú sa s ním stretnúť čo najskôr. Tak, ako ich zdraví kamaráti. Čím dlhšie a intenzívnejšie ich totiž budeme chrániť, tým väčší šok zažijú v strete s realitou. A tým viac bude zaskočená aj spoločnosť. Práve z tohto dôvodu školy zohrávajú nezameniteľnú úlohu. Majú v sebe všetko, čo prináša život.

Na druhej strane, vedenie školy sa v dennodennom styku, v procese začleňovania častokrát nenachádza. Lebo nemôže. Ak má plniť úlohy prislúchajúce vedeniu, je nereálne byť tvárou v tvár mikrosvetu v triede. Vedenie školy však môže urobiť veľmi veľa na podporu inklúzie. Prijímať deti s rôznym zdravotným znevýhodnením, rôznych etnických skupín, variabilného sociálneho prostredia, s iným materinským jazykom …

Môže podporovať učiteľov, aby rástli osobnostne aj odborne so zameraním na inkluzívne vzdelávanie. Vytvoriť školský inkluzívny tím, prizývať odborníkov, ktorí už majú skúsenosti, pýtať si spätnú väzbu od zamestnancov, detí aj ich rodičov. Podporovať komunitu organizovaním diskusií, stretnutí rôzneho charakteru, na rodičovských stretnutiach dať priestor na otázky, odpovede, požiadať odborníkov, aby rodičom vysvetlili, ako deťom doma interpretovať informácie o zdravotne znevýhodnených spolužiakoch.

Je toho skutočne mnoho, čo môže urobiť jedna “obyčajná” škola..

Silné stránky školy

  • Je vstupnou bránou do reálneho života
  • Poskytuje podmienky na vzdelávanie a rozvíjanie sociálnych zručností
  • Umožňuje osobnostný aj odborný rast zamestnancov
  • Poskytuje materiálne, technické aj personálne zabezpečenie pre vytváranie inkluzívneho prostredia
  • Organizuje komunitné stretnutia a tak zvyšuje povedomie a minimalizuje riziko vylučovania rodín, ktoré vychovávajú zdravotne znevýhodnené deti
Michaela VlasákováMichaela Vlasáková