Odborníci

Psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi, tyflopédi a mnohí ďalší, bez ktorých by inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením nebolo možné realizovať. Do procesu prinášajú nadhľad, odborné vedomosti a praktické skúsenosti.

Odborníci sú tí, ktorí v zdanlivo nevýznamnej poznámke učiteľa alebo rodiča dokážu vidieť diagnostický prvok. Drobnosť, na ktorej sa môže začať spolupráca so žiakom či zvýšiť motivácia ku učeniu a hre. Ak asistent napr. spomenie: “ Zaujímajú ho iba kruhy. Všade kreslí kruhy a nič iné. Aj keď máme kresliť štvorce, on chce len kruhy.” Pre špeciálneho pedagóga je to signál, ktorý hovorí o sile úchopu, sile ramenného pletenca, stupni vývoja jemnej motoriky. Človek so skúsenosťami rozpozná, že nemusí ísť iba o záujem zo strany žiaka. Kreslenie “iba” okrúhlych predmetov môže poukazovať na maximum, čoho je dieťa v danom čase schopné. Možno kreslí kruhy preto, že nič iné mu nejde. Špeciálny pedagóg vie, že žiak potrebuje ešte nakresliť množstvo kruhov, aby bol
schopný neskôr kresliť aj štvorce a trojuholníky. A bude ich kresliť rovnako rád, ako teraz obľubuje kreslenie okrúhlych tvarov.

Odborné vedomosti špeciálneho pedagóga a jeho skúsenosti z praxe môžu byť podnetom a inšpiráciou. Žiak môže na hodinách telesnej výchovy v parku kresliť kriedou veľké kruhy na chodník. Do nich bude so spolužiakmi potom hádzať loptu, skákať na jednej či na dvoch nohách.
Na hodine matematiky môže krúžkovať správny výsledok úlohy. Na výtvarnej výchove kresliť húseničku, ktorej telo je tvorené z kruhov. V školskom klube si so spolužiakmi vyrobiť vlastnú spoločenskú hru, ktorej políčka pre hráčov tvorí rad malých krúžkov.

“Viem, že by sme mali viac opakovať učivo. Ale doma nechce robiť nič iné, iba čítať komiksy.” Povzdych rodiča môže byť inšpiráciou a s podporou citlivého odborníka rozdúchať iskierku nadšenia pre učenie. Veď prečo nepripraviť úlohu s obrázkami rôznych superhrdinov? Žiak môže spočítavať a následne zapisovať, koľkí z nich majú výnimočné schopnosti vďaka kontaktu so zvieraťom. Koľkí používajú ochranný štít alebo ich zbraň nie je vyrobená z kovu.

Nebaví ho učiť sa o ľudskom tele? Ani vtedy, ak jednotlivé časti tela bude nalepovať na žltý papier? Prečo práve na žltý? Lebo poskladanú postavu bude nakoniec obliekať do papierového kostýmu Batmana. Masku na hlavu, dlhé rukavice na predlaktia, čižmy na predkolenia, plášť na chrbát, opasok nad bedrá … Žltý symbol Batmana umiestniť na hrudník (na hrudnú kosť, na ktorú sa napájajú rebrá). Čierny kostým Batmana najlepšie zvýrazní žlté pozadie. Tak prečo používať nudný biely papier?

Učiteľ a asistent sa na základe týchto tipov od odborníka naučia vytvárať úlohy šité na mieru každému žiakovi a tiež využívať reálne situácie na postupné rozvíjanie zručností detí. Lebo kto vie kresliť kruh, raz dokáže nakresliť štvorec, neskôr kváder a nakoniec celý dom. Ten, koho dnes zaujíma iba Captain America, o týždeň dokáže vymenovať počet stavcov v ľudskom tele.

IDEÁLNE JE, AK SÚ ODBORNÍCI V ŠKOLE PRÍTOMNÍ POČAS CELÉHO VYUČOVACIEHO PROCESU. Môžu
pracovať samostatne, najlepšie však je, ak sú súčasťou inkluzívneho tímu. Každý odborník má vzdelanie z inej oblasti, na žiaka a kolektív triedy sa díva z trochu iného uhla ako kolega. Spoločnými diskusiami, pozorovaním a prezentovaním svojich postrehov dokážu postaviť vzdelávací plán pre žiaka šitý priamo na mieru. Pozorovanie žiaka na vyučovaní, pružné reagovanie na zmeny v správaní alebo spolupráci, sledovanie motivácie, úprava naplánovaných postupov. To všetko sú efektívne nástroje v rukách odborníkov. Poskytnutím podpory z viacerých strán dokáže dieťa napredovať omnoho rýchlejšie ako keď sa rozvíja jednostranne. Súčasný svet je plný obrovského množstva informácií, ktoré jeden človek nedokáže obsiahnuť ani pri najlepšej vôli. Zvlášť v čase, ak podporu odborníkov vyžaduje stále viac žiakov. Je prospešné, ak sa o zodpovednosť podelia viacerí. Každý člen kolektívu pri tom vnáša k riešeniu svoj podiel, v ktorom je najviac kompetentný.

Spoločné diskusie odborníkov, učiteľov, asistentov a rodičov sú najlepším riešením v snahe podporiť každého žiaka v jeho unikátnosti. Nechať deti kráčať s davom, ale cestou, ktorá je im príjemná a obohacujúca. Tempom, ktoré ich nevyčerpáva, ale naopak podnecuje v nich záujem o ďalšie napredovanie.

Deťom so zdravotným znevýhodnením je mnohokrát potrebné upravovať materiály na učenie a tiež vzdelávacie ciele prispôsobiť limitom vychádzajúcim z diagnózy. Môžu potrebovať jednoduchšiu prezentáciu úloh, pracovné listy v kontrastných farbách, písmená v texte zväčšiť alebo medzi ne vkladať väčšie medzery. Na udržanie pozornosti im častokrát nemusí postačiť požiadavka zo strany pani učiteľky. Motiváciou pre sedenie v lavici nemusí byť pochvala od pedagóga či rodiča, ani spoločná radosť spolužiakov s blížiacej sa prestávky.

Jednoducho povedané, žiaci so zdravotným znevýhodnením potrebujú špeciálny prístup. Či už v oblasti vzdelávania alebo sociálneho začleňovania. Častokrát je potrebné s nimi komunikovať a pracovať inak, ako s ostatnými členmi kolektívu triedy.

Spektrum znevýhodnení, obmedzení a možností ich kompenzácií je veľmi široké. Počas štúdia sa s tým budúci učitelia stretávajú len okrajovo. Na druhej strane, bolo by nereálne očakávať, že pedagóg bude mať prehľad o všetkých typoch znevýhodnenia a ku každej otázke dokáže zaujať jasné stanovisko. Nenahraditeľnou pomocou sa v tejto fáze stáva vklad špecialistov z oblasti školstva a zdravotníctva. Odborné znalosti, skúsenosti z praxe, prehľad o znevýhodneniach a možných formách kompenzácií deficitov. Vďaka tomu, že pod ich rukami prešli desiatky detí, odborníci sú tí, ktorí častokrát vedia, ako deti vidia, počujú, cítia. Čo im môže pomôcť lepšie sa
sústrediť, aký čas približne dokážu venovať úlohe, aké sú možnosti oddychu v prostredí triedy či školy. Detaily ako to realizovať, či je lepšie stáť za žiakom alebo sedieť vedľa neho. Či mu ponúknuť veľký zošit alebo len jeden pracovný list. Či pracovať mlčky, poskytovať väčšiu mieru slovnej podpory alebo názorne ukázať, čo sa od neho v najbližších minútach očakáva.

Skúsenosť s viacerými žiakmi dáva odborníkom do rúk efektívne nástroje na vzdelávanie. Dokážu svoje poznatky zovšeobecňovať. Zároveň vedia byť vnímaví na drobné odlišnosti a špecifiká znevýhodnenia či osobnosti dieťaťa.

Ak sa k týmto silným stránkam špeciálneho pedagóga, psychológa či špecialistu v odbore zdravotníctva pridajú postrehy rodiča, učiteľa, asistenta či spolužiakov, cesta k úspešnému začleňovaniu je veľmi reálna. Tak, aby to bolo prirodzené a príjemné pre všetky zúčastnené strany.

Silné stránky odborníka

  • Odborné vedomosti a praktické skúsenosti
  • Konkrétne odporúčania na úpravu prístupu ku vzdelávaniu a socializácii detí so zdravotným znevýhodnením

  • Nadhľad
  • Emočný odstup vo vypätých situáciách
  • Schopnosť poskytnúť informácie o zdravotnom znevýhodnení učiteľom, rodičom a spolužiakom
  • Na prvý pohľad nepodstatnú informáciu (napr. od rodiča alebo spolužiaka) dokážu využiť v prospech vzdelávania alebo začleňovania dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Michaela VlasákováMichaela Vlasáková