Inklúzia v základnej škole FELIX Rádio Regina Východ

V spoločnosti rastie záujem rodičov integrovať svoje deti so zdravotným znevýhodnením alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl. Na niektorých preto už pôsobia asistenti učiteľa, ktorí v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a školskými psychológmi pomáhajú skvalitňovať výučbu takýchto žiakov. So zámerom vyhľadávania kvalitných asistentov vznikol aj projekt Centra včasnej intervencie Košice nazvaný ALKA – asistent ako láskavý kamarát. Vďaka nemu sa deti s hendikepom stávajú prirodzenou súčasťou tried aj v Súkromnej základnej škole Felix, kde nahrávala Danuša Reginová.

Inklúzia v základnej škole - 1. časť

Rádio Regina Východ

Vráťme sa po pesničke do areálu Základnej školy Felix na Komenského ulici v Košiciach, kde sa prostredníctvom projektu ALKA z dielne Centra včasnej intervencie učia aj deti so zdravotným znevýhodnením. Odborní asistenti ich nielen sprevádzajú a podporujú v procese výchovy a vzdelávania, pomáhajú im tiež začleniť sa do širšej komunity spolužiakov. Ako to prebieha v praxi? A ako to vnímajú samotné deti? Uvedomujú si, že sú súčasťou nejakého inkluzívneho projektu? Zisťovala Danuša Reginová v nasledujúcej reportáži.

Inklúzia v základnej škole - 2. časť

Rádio Regina Východ